Images of the water gods and their family

Images of the water gods and their family in Greek vase painting C6th - 4th BC.
Gallery O1Oceanus, Oceanides, Peitho, Clymene, Centaurs, River Gods, Naiades, Achelous,
Sirens, Ganymedes, Daphne, Aegina, Triptolemus.
O1.1 Oceanus,
Tethys, Eileithyia
O2.1 Nephelae,
Zeus, Alcmene
O2.2 Nephelae
in flight
O5.1 Eutychia,
Nemesis


O6.1 Peitho,
Demonassa, Eros
O6.3A Peitho
fleeing
O6.3B Peitho,
Dioskouroi
O6.4 Peitho
w/ ball of thread
O6.5 Peitho,
Himerus
O7.1 Clymene,
Hera
O12.1 Centaurs,
Heracles
O12.2 Centaurs,
Heracles
O12.3 Centaur
w/ rock
O12.4 Eurytos,
Hippodameia
O12.5 Centaurs,
Heracles, Nike
O12.6 Centaurs,
Caeneus
O12.7 Centaurs,
Lapiths
O12.8 Centaurs,
Heracles
O12.9 Centaur,
Lapith
O12.10 Centaur,
Heracles
O12.11 Centaur,
Theseus
O12.12 Centaur
decorative
O13.1 Eurytus,
Heracles, Mnesim.
O14.1 Nessus,
Heracles, Deianeira
O14.2 Nessus,
Heracles, Deianeira
O14.3 Nessus,
Heracles
O15.1 Centauris,
or Callisto
O16.1 Pholus,
Centaurs, Heracles
O18.1 Potamos,
Naiad nymph
O19.1 Gargaphia
Naiad nymph
O19.2 Ismene Naiad
nymph, Drakon
O19.4 Naiad
nymph
O20.2 Achelous or
Nereus, Heracles
O20.3 Achelous or
Nereus, Heracles
O20.4 Achelous,
Heracles
O20.5 Achelous,
Heracles, Deianeira
O20.6 Achelous or
Nereus, Heracles
O20.7 Achelous or
Nereus, Heracles
O21.1 Siren
w/ vase
O21.2A Sirens,
Odysseus, ship
O21.2B Siren,
Odysseus, ship
O21.2C Siren
w/ castanet
O21.3 Sirens,
Odysseus, ship
O21.4 Siren,
Odysseus
O21.5 Sirens
on rocks
O21.6 Sirens,
Odysseus, ship
O24.1 Ganymedes,
Zeus
O24.2 Ganymedes,
Zeus
O24.3 Ganymedes
w/ hoop & cock
O24.4 Ganymedes,
Zeus
O24.5 Ganymedes,
Zeus
O24.6 Ganymedes,
Zeus
O24.7 Ganymedes,
Zeus
O24.8 Ganymedes,
Zeus
O24.9 Ganymedes,
Zeus, Hestia
O25.1 Daphne or
Marpessa, Apollo
O26.1 Aegina,
Zeus
O26.2 Aegina,
Zeus
O28.1A Triptolemus,
Demeter, Perseph.
O28.2 Triptolemus,
Demeter, Perseph.
O28.3 Triptolemus
w/ winged chariot
O28.4 Triptolemus,
Demeter, Perseph.
O28.5 Triptolemus,
Demeter, Perseph.
O28.6 Triptolemus,
Demeter, Perseph.
O28.7 Triptolemus,
Medea, her sons
O32.1 Cercopes,
Heracles